بریج یا پل

بریج یا پل

در مواردی که بیش از یک دندان باید جایگزین شود، به جای روکش یک واحدی، از بریج یا پل(Bridge) استفاده می‌شود. از دندان‌های موجود در ناحیه بی دندانی به عنوان پایه استفاده شده و سپس بریج یا پل، برروی پایه ها قرار می‌گیرد. بریج‌ها می‌توانند تمام یک قوس کامل فکی تا ۱۴ دندان...